Tập bỏ phiếu – Thượng viện

Updated: 17 January 2022
Đây chỉ là công cụ để tập bỏ phiếu, quý vị vẫn sẽ cần phải bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang.

Công cụ tập bỏ phiếu này nhằm mục đích hỗ trợ quý vị nộp lá phiếu bầu Thượng viện hợp lệ. Công cụ này chỉ là để tập bỏ phiếu, quý vị vẫn sẽ cần phải bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang. Công cụ sử dụng tờ phiếu mẫu. Tên của các ứng viên và các đảng cho cuộc bầu cử liên bang sẽ được Ủy ban Bầu cử Úc công bố tại thời kỳ bầu cử.

Chỉ dẫn

Quý vị chọn các con số bằng cách dùng mục thả xuống (drop down) bên trong các ô của tờ phiếu mẫu dưới đây. Khi quý vị cho rằng mình đã hoàn tất lá phiếu hợp lệ, hãy nhấp chuột vào nút ‘kiểm lại lá phiếu của tôi’ ở dưới cùng tờ phiếu. Để nộp lá phiếu bầu Thượng viện hợp lệ, quý vị có thể chọn cách bầu trên đường kẻ hoặc bầu dưới đường kẻ.

Trên đường kẻ

Điền các số vào ít nhất 6 ô cho các đảng hoặc các nhóm theo thứ tự quý vị chọn (với số 1 là lựa chọn thứ nhất của quý vị).

Dưới đường kẻ

Điền các số vào ít nhất 12 ô cho các ứng viên cá nhân theo thứ tự quý vị chọn (với số 1 là lựa chọn thứ nhất của quý vị).

Quý vị có thể điền số cho thêm bao nhiêu ô nữa là tùy quý vị chọn khi bầu trên đường kẻ (tức là hơn sáu ô) hoặc bầu dưới đường kẻ (tức là hơn mười hai ô).


Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

You may
vote in one of
two ways

Either:

Above the line

By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice)

A
MIST PARTY
B
RAIN PARTY
C
FOG/SUN PARTY
D
HUMID PARTY
E
BREEZE PARTY
F
CLOUD PARTY
G
 
 
 

Or:

Below the line

By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

MIST PARTY

SURNAME
Given Names
MIST PARTY
SURNAME
Given Names
MIST PARTY

RAIN PARTY

SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY

FOG/SUN PARTY

SURNAME
Given Names
FOG PARTY
SURNAME
Given Names
SUN PARTY

HUMID PARTY

SURNAME
Given Names
HUMID PARTY
SURNAME
Given Names
HUMID PARTY

BREEZE PARTY

SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY
SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY

CLOUD PARTY

SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY

 

SURNAME
Given Names
 
SURNAME
Given Names
 

UNGROUPED

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT
Back to top