Tập bỏ phiếu – Hạ viện

Updated: 17 January 2022
Đây chỉ là công cụ để tập bỏ phiếu, quý vị vẫn sẽ cần phải bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang.

Công cụ tập bỏ phiếu này nhằm mục đích hỗ trợ quý vị nộp lá phiếu bầu Hạ viện hợp lệ. Công cụ này chỉ là để tập bỏ phiếu, quý vị vẫn sẽ cần phải bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang. Công cụ sử dụng tờ phiếu mẫu. Tên của các ứng viên và các đảng cho cuộc bầu cử liên bang sẽ được Ủy ban Bầu cử Úc công bố tại thời kỳ bầu cử.

Chỉ dẫn

Trên tờ phiếu màu xanh, quý vị cần phải điền số ‘1’ vào ô bên cạnh ứng viên được quý vị chọn thứ nhất, điền số ‘2’ vào ô bên cạnh ứng viên được quý vị chọn thứ hai và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi quý vị điền hết số vào từng ô.

Quý vị cần phải điền số vào từng ô để lá phiếu của quý vị được hợp lệ.

Chỉ làm mẫu

House of Representatives
Ballot Paper

State

Electoral Divison of Division name

Number the boxes from 1 to 8 in the order of your choice.

SURNAME, Given names
INDEPENDENT
SURNAME, Given names
SUN PARTY
SURNAME, Given names
fog PARTY
SURNAME, Given names
The humid PARTY
SURNAME, Given names
The cloud PARTY
SURNAME, Given names
The breeze PARTY
SURNAME, Given names
rain PARTY
SURNAME, Given names
The frost PARTY
Back to top