ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោត - សភាតំណាងរាស្រ្ត

Updated: 17 January 2022
នេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធដដែល។

ឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នក ដាក់បញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតសភាតំណាងរាស្រ្តដែលត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍នេះ គឺដើម្បីហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធដដែល។ ឧបករណ៍នេះប្រើសន្លឹកឆ្នោតគំរូមួយ។ ឈ្មោះបេក្ខជន និងគណបក្សនានាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ នឹងត្រូវបានប្រកាសដោយ AEC ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត។

នៅលើសន្លឹកឆ្នោតពណ៌បៃតង អ្នកត្រូវដាក់លេខ '1' នៅក្នុងប្រអប់ក្បែរបេក្ខជនដែលជាជម្រើសទីមួយរបស់អ្នក ដាក់លេខ ' '2' នៅក្នុងប្រអប់ក្បែរជម្រើសទីពីររបស់អ្នក ហើយជាបន្តបន្ទាប់ រហូតទាល់តែអ្នកបានដាក់លេខរៀងរាល់ប្រអប់។

អ្នកត្រូវដាក់លេខរៀងរាល់ប្រអប់ដើម្បីឱ្យសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកយកជាការបាន។

ជាគំរូប៉ុណ្ណោះ

House of Representatives
Ballot Paper

State

Electoral Divison of Division name

Number the boxes from 1 to 8 in the order of your choice.

SURNAME, Given names
INDEPENDENT
SURNAME, Given names
SUN PARTY
SURNAME, Given names
fog PARTY
SURNAME, Given names
The humid PARTY
SURNAME, Given names
The cloud PARTY
SURNAME, Given names
The breeze PARTY
SURNAME, Given names
rain PARTY
SURNAME, Given names
The frost PARTY
Back to top